H.H.第三世多杰羌佛, H.H.第三世多杰羌佛渡生成就, 南無第三世多杰羌佛的弟子

佛陀同意我留下來

跟隨多杰羌佛第三世雲高益西諾布頂聖如來佛陀上師快六年了,這兩年,佛陀上師傳了我綠度母法,也傳了我淨土法門,這個淨土法門念佛號是有秘密手印的。