H.H.第三世多杰羌佛, H.H.第三世多杰羌佛渡生成就, 南無第三世多杰羌佛

第三世多杰羌佛 渡生成就

第三世多杰羌佛 渡生成就 https://videopress.com/v/Oc15Ixsu 佛史上傳聞的「勝… 繼續閱讀 第三世多杰羌佛 渡生成就

第三世多杰羌佛 說法, H.H.第三世多杰羌佛

南無 第三世多杰羌佛 說法《學佛》

南無 第三世多杰羌佛 說法《學佛》是至高法寶!行人不學此法,難以成就。《學佛》的PDF版本現在已經在本總部網站公開發佈了,以便利所有行人下載恭讀。請按選本頁下方任何一個下載按鍵下載。以下恭錄這本寶書前面的“出版社說明”和“聯合國際世界佛教總部的說明”。 -2020年9月3日